Aprendre a escoltar de nou és imprescindible per a millorar les seves capacitats de comunicació

Logopèdia

La logopèdia engloba l’estudi, prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació humana, com ara:

 • Alteracions de la veu.
 • Alteracions de l’audició.
 • Alteracions de la parla i del llenguatge (oral, escrit, gestual).
 • Alteracions de les funcions oro-facials i deglutòries.

L’objectiu principal del logopeda és rehabilitar, en la mesura que sigui possible, les funcions alterades, secundant-se en les funcions encara preservades. El logopeda dotarà al pacient d’estratègies per al correcte maneig de les seves habilitats, intentant que aprengui a combinar-les de manera útil i funcional per a realitzar correctament les seves activitats de la vida diària.

Audio [Packs] li ofereix una sessió de logopèdia gratuïta basada en els estratègies de comunicació a seguir, per a determinar punts de millora durant el procés de prova.

El seu camp d’actuació abasta des de la població infantil fins a la tercera edat. El procés de rehabilitació auditiva presenta diverses variants, depenent del grau de la pèrdua auditiva, el moment de la vida en el qual es produeix la deficiència auditiva (prelocutiva, perilocutiva o postlocutiva) i les conseqüències emocionals que provoca.

Podem dir que la capacitat auditiva depèn de la utilitat real, és a dir, de la manera en què es percep la parla de les persones.

Podem parlar de tres tipus d’audició:

1r Audició normal
Es defineix com la capacitat de poder discriminar i reproduir qualsevol so de la parla i qualsevol combinació de sons independentment del seu significat.

2n Audició Funcional
És la capacitat de reconèixer i entendre missatges verbals prèviament coneguts (no noves paraules).

3r Audició residual
És la capacitat d’incrementar la comprensió per lectura labial amb el suport auditiu;
No és possible discriminar el missatge verbal únicament per l’audició. La ajuda auditiva al costat de la lectura labial incrementen de manera important els resultats.

Segons les necessitats s’establirà un programa de rehabilitació determinat que pot incloure:
 • Estratègies de comunicació.
 • Entrenament auditiu.
 • Lectura labial

Estratègies de millora de la comunicació

Una adequada explicació de distintes estratègies de comunicació al usuari son imprescindibles para el èxit de la adaptació.

Si vostè té pèrdua auditiva les següents estratègies de comunicació poden ajudar-lo a comunicar-se de forma més eficaç:

 1. Digui als altres que té pèrdua auditiva i faci’ls saber com poden comunicar-se millor amb vostè (alentir el ritme, vocalitzar, mirar-li a la cara, etc.).
 2. Limiti els nivells de soroll de fons. El soroll és el gran enemic de la comprensió de les paraules. Abaixi el volum de la TV o la ràdio mentre manté una conversa i elimini sorolls que puguin distreure-li.
 3. Acosti’s a la persona que parla i col·loqui’s davant de forma que sempre els vegi la cara.
 4. En grups grans, col·loqui’s sempre en el centre. En esdeveniments socials, com a conferències o a l’església, col·loqui’s al capdavant de l’habitació. Usi ajudes tècniques sempre que estiguin disponibles.

Entrenament auditiu

Al igual que para correr debemos entrenar primero, el entrenamiento auditivo mejora las capacidades de comunicación de los usuarios de audífonos.

L’entrenament auditiu es refereix a entrenar a l’individu amb deterioració d’audició perquè la utilitzi tan bé com sigui possible. Els enfocaments varien amb l’inici de la pèrdua auditiva. Normalment tot programa d’entrenament auditiu per a postlocutius té 5 etapes:

 1. Detecció:
  La persona ha de ser capaç d’identificar la presència del so. Es treballa amb sons familiars. La progressió treballa sobre la reducció de la intensitat i la durada de l’estímul. En una primera etapa la persona ha d’indicar si ha sentit o no; després, si ho ha sentit amb claredat o no.
 2. Discriminació:
  La persona ha d’indicar si dos estímuls són iguals o diferents. Es presenten dos estímuls seguits, alternant aleatòriament parelles d’estímuls iguals i diferents. La progressió es basarà en el principi de passar d’oposicions màximes a oposicions menors. El subjecte ha de respondre si els estímuls són iguals o diferents. Sovint és interessant la discriminació d’unitats més difícils (/s/ /f/) mentre s’entrena a identificar paraules que es diferencien pel nombre de síl·labes o per oposicions fonètiques més senzilles.
 3. Identificació:
  La persona ha de reconèixer auditivament un ítem dins d’una sèrie d’alternatives proposades d’una sèrie tancada. Es passa d’oposicions fonètiques o fonològiques senzilles a altres més difícils.
 4. Reconeixement:
  La persona ha de reconèixer un ítem verbal amb l’única ajuda d’una clau contextual. Ha de repetir la frase, contestar si es tracta d’una pregunta o executar una ordre. És una situació semioberta. La progressió tindrà en compte la naturalesa de la clau contextual (general o precisa) així com la seva previsibilitat.
 5. Comprensió:
  La persona ha de ser capaç de reconèixer un ítem verbal sense ajuda prèvia i participar en una conversa. Podem usar jocs, endevinalles, jocs més culturals o converses sobre temes de més actualitat. Una vegada superada aquesta fase realitzarem els mateixos exercicis en situacions acústiques més complexes (conversar en llocs sorollosos, escoltar la ràdio, o parlar per telèfon).

Estratègies per a familiars

Si vostè té un familiar o amic amb pèrdua auditiva i vol ajudar-lo, les següents estratègies poden ser eficaces, en fer-li més fàcil seguir les converses i reduir la frustració dels dos. Per a això deu:

Reduir el soroll de fons

 • Reduir el nivell de soroll de fons baixant el volum del TV, la ràdio, l’aire, el rentaplats etc.
 • Acostar-se a la persona que escolta.
 • Tractar que en grups només parli una persona alhora.

Facilitar la lectura dels teus llavis

 • No es tapi la boca, ni coma mentre parla.
 • Redueixi la distància amb la persona que escolta. Miri a la persona mentre parla amb ella.
 • Verifiqui la il·luminació de l’àrea on es produeix la conversa perquè la persona pugui veure les expressions facials.
 • Limiti les converses en el cotxe o mitjà de transport rodat on és difícil mantenir una conversa entre passatgers que estan asseguts davant o darrere i és impossible llegir llavis.
 • Capti l’atenció de l’oïdor abans de començar a parlar.

Parlar de manera natural

 • Parli a un volum de conversa normal. Eviti parlar alt i de manera exagerada.
 • No parli massa ràpid, pronunciï les paraules de manera clara i permeti a la persona comprendre completament la conversa.
 • No repeteixi la frase quan no li comprengui, digui el mateix de manera diferent, ja que la lectura labial és més senzilla segons les paraules emprades.

Lectura labial

La lectura labial és l’habilitat per a entendre el llenguatge oral a través del moviment articulatori dels llavis, per tant, podem dir que la lectura labial és sinònim de “llegir en els llavis”. És, doncs, una estratègia i un mètode visual imprescindible per als casos amb discapacitat auditiva, amb dificultats en l’articulació o pronunciació, ja que constitueix un suport tant per a comprendre els missatges orals com per a aprendre els signes lingüístics quant a la seva articulació i pronunciació.

En pèrdues severes i profundes, quan les possibilitats que ens ofereix l’amplificació no ens permeten el nivell d’audició funcional desitjat, serà necessari desenvolupar les capacitats de lectura labial, perquè la persona pugui recuperar un millor nivell de comunicació, amb les persones més pròximes (disposades a fer esforços en la seva dicció, ritme i manera de parlar) i en les converses cara a cara.

La lectura labial és una tasca difícil, lenta i relacionada principalment amb el coneixement previ que el subjecte tingui del llenguatge oral. Encara que la LLF no aporta més del 50% de la informació necessària per a la comprensió del llenguatge parlat, és una estratègia fonamental en els programes d’intervenció primerenca de cara al fet que el subjecte amb discapacitat auditiva -amb audiòfons o amb implant coclear-adquireixi aquesta habilitat. La lectura labial presenta alguns inconvenients i limitacions:

 • Dificultat per a comprendre la parla quan aquesta és massa ràpida o massa lenta.
 • Si l’interlocutor parla d’esquena o exagera el moviment dels llavis.
 • Si l’orador es tapa la boca amb les mans o col·loca objectes davant dels llavis.

La lectura labial no pretén que la persona llegeixi tots els fonemes de la llengua, ja que això és impossible. El que tracta és de reelaborar la informació a partir de la imatge labial, de les dades del context i del coneixement previ de l’idioma. Per aquesta raó, la capacitat de lectura labial està estretament lligada a la intel·ligència, el nivell cultural i la capacitat d’atenció.

La progressió que se segueix normalment és iniciar exercicis de repàs de totes les articulacions de la parla. Aquests fonemes i síl·labes s’insereixen després en paraules conegudes i en frases curtes.

Llengua de signes

La llengua materna dels sords, coneguda com a Llengua de signes, és un codi emfàticament concret, literal, el·líptic, sincrètic, ideo visual, atomitzat, feblement estructurat. En aquesta llengua específica, el pas del real immediat que es percep generalment amb la vista, al codi que l’expressa, és sensiblement directe. Els senyals tendeixen a “comptar”, no una realitat representada simbòlicament, sinó la realitat mateixa mitjançant els trets més objectius que la caracteritzen. D’aquesta manera, la seva literalitat és màxima, la seva concreció és natural. Per la mateixa via, de la connexió immediata amb el real-objectiu, la llengua de signes és un codi tènuement cohesionat.

L’absència de connexions baixes, mitjanes i superiors, equivalents als articles, preposicions, conjuncions i connectors lògics majors de les llengües verbals i verbalitzades, és, en les emissions comunicatives dels sords una característica fonamental.

Per tal circumstància, el nen sord, té, en principi, un estil de pensament, un mecanisme d’aprenentatge i comunicació diferent al dels altres nens. En ells, l’abstracció, la metàfora, l’activitat narrativa, les pràctiques acadèmiques de relació i contextualització, el plantejament d’hipòtesi, l’anticipació inferència, l’estructuració discursiva, són accions feble o nul·lament desenvolupades.

Així que els aprenentatges que s’elaboren generalment a l’escola tradicional, carregats de teorització sense context i de formulacions abstractes, desmotiven a l’escolar sord, li generen frustració i -amb freqüència -comportaments d’evitació, fuita o agressió. Tal situació els minva considerablement les possibilitats d’èxit i progressió social; pel que es fa pertinent i necessari proveir-los dels recursos pedagògics existents per a una inserció més efectiva en els seus diferents contextos d’actuació.

Assessoria

Assessoria acustica

Les seves necessitats de comunicació són la nostra prioritat.

Els audiòfons ajuden a millorar la comunicació entre les persones i les seves relacions socials. No obstant això, i malgrat les millores tecnològiques dels últims anys, fins i tot els usuaris dels audiòfons més sofisticats declaren que encara hi ha situacions en les quals tenen dificultats d’escolta. Els audiòfons, a vegades, no poden restablir l’audició per complet. Per a solucionar aquestes dificultats existeixen Ajudes Tècniques que l’ajudaran a millorar la seva comunicació.

Les ajudes tècniques funcionen paral·lelament als audiòfons, complementant les funcions pròpies d’aquests. Per a ajudar-lo, li explicarem les diferents ajudes que existeixen, explicant el seu funcionament i proposant-li solucions a les seves necessitats particulars. Si vostè té dificultats en el treball, en classe, a l’església, amb el telèfon o la televisió, existeixen diferents solucions auditives que li seran de gran ajuda.

Ajudes tècniques integrades

Dispositius Wireless

Connectem a l’usuari d’audiòfons amb el món.

Sabem que les necessitats d’audició dels usuaris d’audiòfons són unes altres a més de les converses diàries amb una sola persona o en grups. La tecnologia “wireless” (sense cable) ha connectat els audiòfons a diferents dispositius que ofereixen una excel·lent qualitat de so i un senyal clar. A continuació, detallarem els diferents dispositius que podrà trobar en Audio [Packs].

Dispositiu per a la TV, ordinador o HI-FI

Aquest dispositiu té un objectiu: connectar a l’usuari d’audiòfons a la tecnologia. El senyal d’Àudio es mana a través d’un emissor connectat a la televisió, ordinador o HI-FI directament als audiòfons. Els cables ja no són necessaris. Vostè podrà escoltar el senyal d’Àudio directament en els seus audiòfons, sense interferències dels sons ambientals o sense haver de pujar el volum a un nivell que molesti als seus familiars.

dispositiu tv pc

Aquest dispositiu va connectat al corrent, i s’aparella amb els seus audiòfons de manera senzilla. La velocitat de processament d’aquest dispositiu assegura que vostè no tindrà ressò o un temps de retard entre l’àudio i l’experiència visual. L’usuari d’aquest dispositiu pot desplaçar-se per l’habitació fins a un màxim de 7 metres de distància. Vostè podrà també participar de les converses, així com escoltar la televisió al mateix temps, permetent que la seva vida social i familiar no quedi alterada.

Dispositiu per al telèfon mòbil

Una de les principals queixes dels usuaris d’audiòfons és la comprensió de la parla amb el telèfon. La posició dels micròfons dificulta en molts casos una comprensió clara, ocasionant que l’usuari d’audiòfons tendeixi a deixar de parlar pel mòbil. La tecnologia ja ha solucionat aquest problema. El dispositiu de telèfon mòbil es vincula als audiòfons a través de la tecnologia Bluetooth. Queda fixat a través d’una pinça a la solapa de la camisa de l’usuari o a la visera del cotxe per a conduir en “mans lliures”.

dispositiu telefon

L’usuari gaudirà de la parla clara a través del telèfon mòbil, mitjançant la tecnologia wireless vinculada als audiòfons.

Malgrat l’existència d’aquests dispositius, els fabricants estan desenvolupant audiòfons que tenen connectivitat directa amb els audiòfons. Aquesta connectivitat estava restringida a Iphone fins fa molt poc, però els últims llançaments d’audiòfons ja inclouen la connectivitat amb Android.

Control a distància

Aquest dispositiu ens ofereix la possibilitat de fer canvis d’operacions en els audiòfons. Amb ell podem canviar de programa o el volum dels audiòfons, la qual cosa garanteix major accés a persones amb dificultats de destresa manual. La finestra “display” permet a l’usuari visualitzar els canvis realitzats i saber en quina posició es troben els audiòfons.

mando distancia

El control a distància també serveix com a accessori per a vincular els audiòfons als dispositius de televisió i telèfon anteriorment esmentats.

Les APP dels diferents fabricadors d’audiòfons instal·lades en els telèfons mòbils, que permeten regular els audiòfons, estan substituint la necessitat d’usar els comandaments a distància.

Sistemes de FM

El primer pas cap a una millor audició comença per l’elecció dels audiòfons correctes. Però fins i tot aquells audiòfons que han estat correctament adaptats a les necessitats, no sempre poden garantir una òptima audició en totes les situacions.

La comprensió de la parla pot veure’s seriosament afectada pel soroll o per les condicions acústiques de l’ambient. En una conferència o aula, per exemple, en la qual molts adults o nens parlen al mateix temps, l’hipoacúsic pot ser incapaç de filtrar la paraula del soroll de fons. La distància, la reverberació i el ressò són altres factors que redueixen la intel·ligibilitat.

La millor manera de superar les situacions auditives difícils és l’ús d’un sistema de radi sense cables, també anomenat sistema d’FM. Aquests sistemes recullen els senyals de la parla de la font i les transmeten clarament i sense distorsions directament a cau d’orella. Els sistemes d’FM són la base per a una òptima intel·ligibilitat de la paraula, independentment de les característiques de l’entorn acústic.

En nens: A una edat primerenca, enviar un senyal sonor clar al nen ajuda al desenvolupament del llenguatge, el discurs i l’aprenentatge. Els sistemes FM consisteixen en un o més transmissors amb un micròfon que porten les persones que estan parlant, que poden ser els pares a casa o els professors en el col·legi; i petits receptors, que poden estar subjectes o integrats en els audiòfons.

L’objectiu dels dispositius d’FM és el de presentar el senyal el més neta possible a cau d’orella. Estan recomanats per a persones amb pèrdues d’audició severes que necessiten que el senyal recepcionat sigui el més clara possible, eliminant els sorolls de l’entorn. Són de gran utilitat en casos pediàtrics.

Sistemes d’Alerta
sistemes alerta

Els seus audiòfons amplifiquen els sons del seu entorn més immediat, però Què ocorre amb els altres sons importants que ha d’escoltar en la seva llar (timbre, telèfons, detectors de fum o altres) i que es produeixen en una altra habitació o mentre dorm? Amb el sistema Smart Alert, els detectors d’alertes domèstiques de comuniquen directament amb els seus audiòfons amb l’ajuda d’un comandament avançat.

A la nit, quan no estigui usant els seus audiòfons, el sistema Smart Alert es preocupa que sigui avisat immediatament de les alertes domèstiques gràcies al comandament a distància i al vibrador situat sota el seu matalàs.

Telèfons

Telèfon especial per a persones amb problemes d’audició.
La gran grandària de les tecles permet que el telèfon també sigui indicat per a persones amb dificultats de visió. El telèfon disposa d’un control de volum i un control de tons per a ajustar el so a les necessitats auditives del client. També disposa d’un avisador lluminós i de tecles d’emergència, la funcionalitat de la qual és poder telefonar a un número pressionant només un botó.

telefon
Sistemes per a escoltar la televisió

Els sistemes per a escoltar la televisió són sistemes infrarojos estèreo que permeten escoltar la televisió a les persones que usen audiòfons en qualsevol part de l’estada sense necessitat de cables i sense molestar als altres. Amb connexió directa per a una TV, sistema d’alta fidelitat o ràdio, el sistema garanteix una extraordinària qualitat de so gràcies al seu èmfasi especial en la resposta d’aguts que es pot adaptar individualment a les preferències auditives de l’usuari.

sistemes escoltar tv

A més, el receptor és extremadament lleuger i, amb els seus coixinets d’ajust perfecte, s’adapta perfectament a la seva oïda. Els seus controls ergonòmics i indicadors proporcionen una guia visual de cadascun dels controls el que fa que realitzar ajustos sigui molt fàcil.

Chica pelo afro scaled

Protecció Auditiva

La piscina, el soroll de la fàbrica, els assajos de música…

En Audio [Packs] pensem que la millor manera de tenir una audició sana és realitzant una prevenció efectiva. Desafortunadament, hi ha moltes persones en el món que avui pateixen una pèrdua d’audició per no haver pres les mesures de protecció a temps. Sensibles a aquest fet, en Audio [Packs] disposem de sistemes de protecció efectius per a realitzar la millor prevenció.

Si vostè acudeix a la piscina o es banya en la mar regularment, està exposat a sorolls constants en el treball, o dedica moltes hores del seu temps a assajar amb el seu grup de música, no el dubti, vingui a visitar-nos i li garantirem la millor protecció per a la seva audició.

taps de bany
Taps de bany a mida

Els taps de bany a mesura estan especialment indicats per a persones que porten drenatges, que pateixen otitis, o que tenen una perforació timpànica. El primer pas que vostè haurà de fer és acudir al nostre centre i allí prendrem les impressions amb la mesura exacta de la seva oïda. Passats uns dies li lliurarem els motlles a mesura.

Els motlles estan disponibles per a adults i nens, i a diferència dels motlles d’un sol ús, segellen perfectament el conducte, evitant qualsevol entrada d’aigua.

Si vostè acudeix amb regularitat a la piscina, o es banya habitualment en la mar, evitarà molèsties i infeccions, podent gaudir d’aquestes activitats sense cap risc per a les seves oïdes.

taps de soroll
Taps anti soroll

Si treballa en ambients amb un alt i constant nivell de soroll, previngui les orelles amb uns taps fets a mida. Són moltes les persones que durant anys han estat exposades a sorolls forts a les fàbriques, construcció, tallers, i que han acabat patint una pèrdua d’audició.

Si l’aparell auditiu ha de suportar sorolls excessius per als quals no s’ha creat, pateix una agressió que, si és severa, pot acabar per destruir-lo. Les lesions induïdes pel soroll es produeixen per l’actuació simultània de dos factors: el soroll i el temps d’exposició. El soroll comença a ser lesiu per a l’oïda a partir dels 80 dB d’intensitat. En prolongar l’exposició, més lesió sobretot en les freqüències de 2.000 i 3.000 Hz.

Recordeu que la prevenció és la millor manera d’evitar un dèficit auditiu a curt i mitjà termini.

taps de musica
Taps de músic

Si sou músic necessita conservar les seves capacitats auditives intactes, ja que l’audició és essencial per realitzar correctament la seva activitat. Si vostè està exposat de manera continuada a alts nivells de so, ha de protegir la seva audició de forma immediata.

A Audio [Packs] disposem de taps fets especialment per a músics, assegurant la major qualitat sonora, i protegint les seves orelles alhora.

taps per dormir
Taps per a dormir

Hi ha moltes persones que tenen dificultat per a agafar el son a causa dels sorolls molestos (roncs, sons procedents del carrer etc.).

Les alteracions causades pel soroll en l’organisme es poden classificar en: relacionades amb l’estrès, pertorbacions del somni, accidents i reaccions de sobresalt.

Una solució molt efectiva són els taps per a dormir a mesura.
Són còmodes i fàcils d’usar.

taps per estudiar
Taps per a estudiar

Està demostrat que els sorolls, a més de ser elements de distracció, poden produir una disminució en el rendiment intel·lectual. Els sorolls, de manera imperceptible per al qual els sofreix, disminueixen la capacitat d’atenció i concentració. Quan l’exposició al soroll és prolongada poden arribar a produir-se alteracions del judici crític i de les capacitats d’elecció i decisió.